Heaven Meaning In Tamil – சொர்க்கம்!!

5/5 - (1 vote)

சொர்க்கம் அர்த்தம்: உங்களுடைய இன்றய கேள்வியான (Heaven  Meaning in Tamil) என்றால் என்ன இந்தக் கேள்விகளுக்கு சிறந்த தெளிவான பதிலை கட்டுரையில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Heaven என்றால் என்ன?


சொர்க்கம் ஒரு புனிதமான இடம். சொர்க்கம், நரகம் அல்லது பாதாள உலகம் மற்றும் தெய்வீகம், நன்மை, பக்தி ஆகியவற்றின் பல்வேறு தர நிலைகளின் படி பூமிக்குரிய மனிதர்களால் நிபந்தனையுடன் அணுகக் கூடியதாக விவரிக்கப்படுகிறது.

Heaven Meaning In Tamil
Heaven
Heavenசொர்க்கம்

பூமியில் ஒரு சொர்க்கம் சாத்தியம் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள்:

மற்றொரு நம்பிக்கையானது இந்திய மதங்கள் சொர்க்கம், சொர்க்கலோகம் கருதப்படுகிறது.

ஆன்மா அதன் கர்மாவின் படி வெவ்வேறு வாழ்க்கை வடிவங்களில் மறுபிறப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், ஒரு ஆத்மா மோட்சம் அல்லது சாந்தி அடைந்த பிறகு இந்த சுழற்சியை அணுக முடியும்.

உதாரணமாக, உறுதியான இந்த உலகத்திற்கு வெளியே உள்ள மனிதர்கள், ஆன்மாக்கள் அல்லது தெய்வங்கள் இருக்கும் எந்த இடமும் பிற உலகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

அதாவது பாரடைஸ், கார்டன் அல்லது கிங்டம் கம் என்றும் அழைக்கப்படும் சொர்க்கம், நல்லவர்கள் இறக்கும் போது செல்லும் இடம். இது பல மதங்களில் மரணத்திற்குப் பிறகு நடக்கும் என்ற கருத்து உள்ளது.

Heaven Meaning In Tamil
Heaven Meaning In Tamil

சொர்க்கத்தை நம்பும் சிலர் இது சரியான இடம் என்று கூறுகிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் நன்றாக இருந்தால் அவர்கள் இறந்த பிறகு மக்கள் எங்கு செல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

சிலர் நரகத்தை நம்புகிறார்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில் மோசமாக இருந்திருந்தால், அவர்கள் இறக்கும் போது கெட்டவர்கள் செய்யும் இடம். சொர்க்கம் மற்றும் நரகம் பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லா மதங்களிலும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை.

ere are some similar words or synonyms for “heaven”:

EnglishTamil
Paradiseசொர்க்கம்
Nirvanaநிர்வாணம்
Elysiumஎலிசியம்
Utopiaகற்பனாவாதம்
Valhallaவல்ஹல்லா
Shangri-Laஷங்ரி-லா
Edenஏடன்
Celestial Realmவான சாம்ராஜ்யம்
Eternityநித்தியம்
Blissபேரின்பம்
Afterlifeமரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கை
Shambhalaஷம்பாலா
Promised landவாக்களிக்கப்பட்ட நிலம்
Eternityநித்தியம்
The Great Beyondதி கிரேட் பியோண்ட்
Celestial realmவிண்ணுலகம்
Fantasyகற்பனயுலகு
Blissபேரின்பம்
Happy hunting groundமகிழ்ச்சியான வேட்டை மைதானம்
Skyவானம்
Heaven In Tamil
Heaven In Tamil

Heaven meaning in English

There are several words and phrases that can be used to describe a place or concept similar to “heaven,” depending on the context and cultural beliefs. Here are some synonyms and related words:

Paradise: Often used interchangeably with heaven, paradise refers to a perfect and blissful place.

Nirvana: In Buddhism, nirvana is a state of ultimate spiritual enlightenment and liberation from suffering, akin to heaven in some interpretations.

Elysium: In Greek mythology, Elysium is a part of the afterlife reserved for the souls of the heroic and virtuous.

Utopia: While not necessarily a religious or afterlife concept, utopia describes an ideal, perfect, or idyllic place or society.

Valhalla: In Norse mythology, Valhalla is a hall where brave warriors go after death, akin to a warrior’s paradise.

Shangri-La: A term popularized by the novel “Lost Horizon” by James Hilton, Shangri-La refers to a hidden, peaceful, and harmonious place.

Eden: A reference to the Garden of Eden in the Bible, it symbolizes a pristine and perfect place.

Celestial Realm: A broad term encompassing various heavenly or divine realms in religious and mythological traditions.

Eternity: A concept that suggests a timeless and everlasting existence, often associated with heavenly states.

Bliss: A state of extreme happiness, joy, or contentment, which is often associated with the idea of heaven.

Afterlife: The concept of existence or a realm that follows one’s earthly life, which can include heavenly or paradisiacal aspects.

Shambhala: In Tibetan Buddhism, Shambhala is a mythical kingdom known for its tranquillity and spirituality.

Promised Land: In religious contexts, it refers to a place of fulfilment and blessing, often associated with divine promises.

Eternity: A state of being outside of time and space, often associated with heavenly existence.

The Great Beyond: A colloquial term used to refer to the afterlife or an unknown realm beyond our earthly existence.

Note: Remember that the specific connotations and meanings of these words may vary depending on cultural, religious, or philosophical beliefs.

Here are definitions for the words and phrases related to “heaven”:

Heaven:

(noun) A concept or belief prevalent in various religious and cultural traditions, often described as a place or state of eternal happiness, divine presence, and ultimate goodness. It is commonly associated with an afterlife where righteous individuals are believed to find peace and joy.

Paradise:

(noun) A place or state of perfect happiness, bliss, and contentment. It is often associated with a beautiful and idyllic environment, especially in religious or philosophical contexts.

Nirvana:

(noun) In Buddhism, nirvana is the state of liberation from suffering and desire, achieving ultimate peace, enlightenment, and liberation from the cycle of rebirth.

Elysium:

(noun) In Greek mythology, Elysium is the part of the underworld reserved for the souls of the heroic and virtuous. It is described as a paradise-like place of happiness and bliss.

Utopia:

(noun) An imagined or hypothetical perfect or ideal society is often characterized by harmony, prosperity, and an absence of suffering or problems.

Valhalla:

(noun) In Norse mythology, Valhalla is a hall in Asgard where Odin houses the souls of brave warriors who have died in battle, providing a warrior’s paradise.

Shangri-La:

(noun) A fictional, idyllic, and isolated paradise or utopia, often associated with hidden valleys or remote mountainous regions, symbolizing a place of peace and contentment.

Eden:

(noun) In Abrahamic religions, particularly Judaism and Christianity, the Garden of Eden is depicted as the initial and perfect dwelling place of humanity, often symbolizing a paradise.

Celestial Realm:

(noun) A heavenly or divine domain, often associated with gods, angels, or other spiritual beings.

Bliss:

(noun) Extreme happiness, joy, or a state of complete contentment and satisfaction.

Afterlife:

(noun) The existence or realm believed to follow one’s earthly life is often associated with religious or spiritual beliefs about what happens to the soul or consciousness after death.

Shambhala:

(noun) In Tibetan Buddhism and other traditions, Shambhala is a mythical and hidden kingdom believed to be a symbol of enlightenment, peace, and spiritual realization.

Promised Land:

(noun) In religious contexts, a land or state of fulfilment and prosperity promised by a deity or believed to be attainable through faith and obedience.

Eternity:

(noun) Infinite or unending time is often associated with a timeless and everlasting existence.

The Great Beyond:

(noun) An unspecified or unknown realm or place beyond our current understanding or earthly existence, often referring to the afterlife or an elusive future.


Some Refers:

ShabdkoshSuzeelawikipedia

More Meanings

For most of your doubts, use

Heaven Meaning in English

Note: If there is any mistake in the information in this article you must point it out in the comment box and we will try to correct the mistake. And please let us know that we will accept your opinion and add good things to the article.
Your QueriesAnswer Links
How Are You Meaning In HindiHow Are You
Who are You Meaning In HindiWho are You
What About You Meaning In HindiWhat About You
What Happened Meaning In HindiWhat Happened
Which Meaning In HindiWhich
What Are You Doing Meaning In HindiWhat Are You Doing
Where Are You Meaning In HindiWhere Are You
What Do You Do Meaning In HindiWhat Do You Do

Share Your Opinion